Juhtimiskoolitused

Mina olen Christjan Schumann ja olen kasvanud spetsialistist juhiks Fortune 500 ettevõttes ning ühtlasi arendanud end juhina ka väikestes ettevõtetes ning vabatahtlikes projektides. Läbi aastatepikkuse arenguteekonna olen kujundanud autentse ja inimkeskse juhtimisstiili ja omandanud praktilised kogemused, mis võimaldavad:

 • luua ja hoida inimkeskset kultuuri meeskonnas
 • säilitades samal ajal enda autentsus ja inimlikkus
 • vältides seeläbi ka enda ja teiste läbipõlemist.

Olen ühtlasi diplomeeritud juhtimiscoach pakkudes juhtidele ka personaalset arengutuge (näiteks osana koolitusprogrammist).

Christjan Schumann - strategic sparring partner and executive coach. Juhtimispartner ja juhtimiscoach.

Minu koolitused

Juhtimiskoolitused on loodud eelkõige praktilise inimkeskse juhtimiskogemuse pealt ning keskenduvad nii juhile kui inimesele, meeskonnakultuurile ning sellele, kuidas tuua tulemused läbi inimeste. 

Koolitused on mõeldud neile, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi pöörates erilist tähelepanu inimkesksele lähenemisele, et vältida nii enda kui teiste läbipõlemist.

Sihtgrupiks on nii hiljuti juhi rolli astunud juhid (näiteks spetsialistist juhiks) kui kogenud juhid, kes soovivad oma meeskondi veelgi tõhusamalt juhtida. 
 
Koolituste käigus viiakse läbi harjutusi, mis aitavad osalejatel rakendada õpitut praktiliselt. Samuti käsitletakse erinevaid juhtimisalaseid väljakutseid läbi avatud diskussioonide. 
 
Kohandan enda koolitusi kliendi vajadustest lähtuvalt, et koolitusgrupis osalejad saaksid maksimaalselt asjakohased kogemused ja oskused. Eesti koolitusturul on minu eripäraks ka see, et teen koolitusi nii eesti kui inglise keeles.  

Inimkeskne juhtimine

Sisukas ja tempokas koolitus keskendub juhtimisstiili arendamisele, mis väärtustab juhtimise mõju inimestele ja rõhutab usaldusliku kultuuri olulisust meeskonnas.

Koolitus on hea sissejuhatus, et osalejal tekiks arusaam ja inspiratsioon, et end inimeste juhina analüüsida, mõista ennast ja teisi inimestena, omandada uued tööriistad ning leida edasiseks arenguks vajalikud teemad. Koolitus on kohandatav vastavalt kliendi soovidele ning süvitsi minnakse kliendile olulistes teemades.

Koolituse maht: 1 päev (saadaval ka põhjalikuma 2-päevasena)
Grupi suurus: max 12 inimest
Keel: Eesti või Inglise

 • Inimkeskne juhtimine
 • Juhi roll inimkeskses organisatsioonis – juht kui kultuuri looja
 • Inimeste kaasamine ja meeskonnatunde loomine
 • Meeskonna juhtimise alustalad: meeskonna loomine, arenguetapid ja põhilised juhtimise tööriistad.
 • Tagasiside ja edasiside
 • 1:1 vestlused
 • Sissejuhatus coachivasse juhtimisse
 • Juhina kasvamine – juhi arengu teekond
 • Mõistab ja oskab rakendada inimkeskset juhtimist, toetades ja arendades oma meeskonda.
 • Mõistab ja oskab täita juhi rolli, luues tugeva meeskonnatunde ja tuues tulemused kaasates inimesi.
 • Oskab luua ja arendada meeskondi, lähtudes meeskonna loomise, arenguetappide ja juhtimise põhilistest tööriistadest.
 • Oskab kujundada tõhusat meeskonna kultuuri ning lahendada juhtimisalaseid väljakutseid.
 • Oskab anda efektiivset tagasisidet ja edasisidet, toetades enda ja meeskonna arengut.
 • Oskab läbi viia 1:1 vestluseid mis toetavad inimeste arengut ja heaolu ning loovad meeskonnas usalduslikke suhteid.
 • Tunneb coachiva juhtimise põhimõtteid ja tööriistu ning oskab neid praktiliselt rakendada.
 • Mõistab juhi arenguteekonda, teadvustades enda arenguvõimalusi.

1:1 vestlused ja coachiv juhtimine

Põhjalikuma fookusega koolitus on mõeldud juhtidele, kes soovivad süvendada oma arusaama ja oskusi 1:1 vestluste pidamisel, tagasi -ja edasisidestamisel ning coachiva juhtimise rakendamisel, et teadlikult toetada oma inimeste arengut ning ühtlasi saades ise kõrgelt hinnatud juhiks.

Koolituse maht: 1 päev
Grupi suurus: max 12 inimest
Keel: Eesti või Inglise

 • Inimkeskne juhtimine
 • Juhi roll inimkeskses organisatsioonis – juht kui kultuuri looja
 • 1:1 vestlused
 • Tagasiside ja edasiside
 • Sissejuhatus coachivasse juhtimisse
 • Mõistab juhi rolli inimkeskses organisatsioonis
 • Oskab läbi viia 1:1 vestluseid mis toetavad inimeste arengut ja heaolu ning loovad meeskonnas usalduslikke suhteid
 • Oskab anda efektiivset tagasisidet ja edasisidet, toetades enda ja meeskonna arengut.
 • Tunneb coachiva juhtimise põhimõtteid ja lihtsamaid tööriistu ning oskab neid praktiliselt rakendada.

Juht kui kultuuri looja

Praktiline koolitus-töötuba, mis keskendub meeskonnakultuuri arendamisele, et juht õpiks looma toetavat ja tulemuslikku töökeskkonda. Koolitus ühendab teoreetilised teadmised ja praktilised harjutused, et juhid saaksid koheselt rakendada õpitut oma igapäevases juhtimistöös.

Koolituse maht: 1 päev
Grupi suurus: max 12 inimest
Keel: Eesti või Inglise

 • Meeskonnakultuuri määratlemine ja selle tähtsus
 • Kuidas kujundada ja hoida positiivset meeskonnakultuuri
 • Juhi roll kultuuri arendamisel ja eeskuju tähtsus
 • Praktilised tööriistad ja tehnikad meeskonnakultuuri loomiseks
 • Tunnustamise ja tagasiside süsteemid meeskonnas
 • Tõhusad strateegiad meeskonnaliikmete kaasamiseks
 • Meeskonna ühtsustunde ja koostöö tugevdamine
 • Probleemide lahendamise ja konfliktide haldamise oskused
 • Mõistab meeskonnakultuuri olulisust ja selle mõju meeskonna tulemustele
 • On teadlik oma rollist ja vastutusest kultuuri kujundajana
 • Oskab rakendada praktilisi tööriistu ja tehnikaid positiivse meeskonnakultuuri loomiseks
 • Teab, kuidas tõhusalt tunnustada ja tagasisidestada, et toetada meeskonna arengut
 • Oskab luua strateegiaid meeskonnaliikmete kaasamiseks ja motivatsiooni suurendamiseks
 • On valmis lahendama meeskonnas esinevaid probleeme ja haldama konflikte

Juhtimine saab olla autentne ja inimlik

On aeg kaasajastada juhtide oskused, et nad julgeksid olla autentsed ning mõistaksid ja arendaksid iseennast ja oma inimesi luues seeläbi inimliku meeskonnakultuuri.

Inimkeskse juhtimise väärtus

Inimkeskne juhtimine keskendub eneseteadlikkusele, empaatiale ja meeskonna kaasamisele, luues tervisliku ja toetava töökeskkonna. See lähenemine tunnustab igat meeskonnaliiget kui väärtuslikku panustajat, soodustades usalduse, loovuse ja pühendumuse kultuuri, mis viib organisatsiooni pikaajalise eduni.

Minu juhtimisfilosoofia

Minu koolitused on praktilised ja kogemuspõhised ning lähtuvad minu juhtimispõhimõtetest. Julgustan igat juhti leidma endale sobiv autentne stiil.

Juht on ennekõike inimene

Iga juhtimisotsus, mida teeme, mõjutab päris inimesi. Seepärast olen ma veendunud, et kõige tõhusamad juhid on need, kes mõistavad ja austavad iseenda ja oma meeskonna inimlikkust.

Autentne juhtimine

Autentsus juhtimises tähendab ausat ja läbipaistvat suhtlemist, oma tõekspidamiste järgimist ja eeskujuks olemist. Autentne juht on see, kes julgeb olla tema ise – oma tugevuste ja nõrkustega. Ta julgeb olla haavatav ja jagada oma õppetunde ning kogemusi.

 
Inimestekeskne juhtimine

Juht, kes seab inimesed esikohale, loob keskkonna, kus iga meeskonnaliige tunneb end väärtustatuna. See hõlmab individuaalsete tugevuste tunnustamist, isiklikku arengut ja töötajate heaolu edendamist. Juhi eesmärk on tuua tulemused kaasates inimesi.

1:1 vestlused

Minu juhtimispraktikas on keskseks tööriistaks sagedased 1:1 vestlused ja coaching. Usun, et regulaarsed, avatud ja siirad vestlused meeskonnaliikmetega on võtmetähtsusega nende arengu, motivatsiooni ja kaasatuse tagamisel. 

Coachiv juhtimine

Coaching aitab juhtidel mõista oma meeskonna vajadusi ja ambitsioone, ning toetada neid nende professionaalsel ja isiklikul teekonnal. Inimesed tahavad olla ära kuulatud ning just neile sobival määral ka võimestatud ellu viima oma mõtteid ja täitma eesmärke.

Vaikimisi usaldus

Lähtun põhimõttest, et usaldus on meeskonnas algusest peale olemas, et saaksin juhina keskenduda inimestele ja tulemustele mitte tegevustele. See loob positiivse ja avatud suhtluskeskkonna, kus meeskonnaliikmed tunnevad end väärtustatuna ja julgustatuna jagama oma ideid ning mõtteid. Usaldamatus tuleb välja teenida.